საქართველოსა და მსოფლიოს პროლეტარებო, საქართველოსა და მსოფლიოს მუშათა კლასის ღირსეულო წარმომადგენლებო, გილოცავთ 5 მაისს — მეცნიერული კომუნიზმის ფუძემდებლის,  კაცობრიობის ისტორიაში უდიდესი მოაზროვნის  — კარლ მარქსის — დაბადებიდან 194-ე წლისთავს!

  www.joseph-stalin.net ულოცავს ამ ღირსშესანიშნავ იუბილეს ჩვენს თანამებრძოლებს მთელ მსოფლიოში და მსოფლიო პროლეტარიატის ერთადერთ ჭეშმარიტად რევოლუციურ ბოლშევიკურ პარტიას – სტალინურ–ხოჯაისტურ კომუნისტურ  ინტერნაციონალს — http://ciml.250x.com!

  დღევანდელ იუბილესთან დაკავშირებით საქართველოს სტალინურ–ხოჯაისტურმა მოძრაობამ გადაწყვიტა, დააარსოს საკუთარი გამომცემლობა – SHMG Press - და უწოდოს მას დიადი კარლ მარქსის სახელი. გადაწყვეტილების ტექსტი გამოქვეყნებულია განყოფილებაში: „განცხადებები“.

––––––––

  Пролетарий Грузии и всего Мира, представители славного рабочего класса Грузии и всего Мира! Мы поздравляем вас с юбилейной датой 5 Мая — со 194-й годовщиной со дня рождения основателя научного коммунизма, величайшего мыслителя в истории человечества  — Карла Маркса!

  www.joseph-stalin.net поздравляет с этой великой годовщиной наших соратников во всем мире и единственной истинно революционной большевистской партии мирового пролетариата — Сталинско-Ходжаистскому Коммунистическому Интернационал — http://ciml.250x.com!

  В связи с сегодняшним юбилеем Сталинско-Ходжаистское Движение Грузии решило основать собственное издательство имени великого Карла Маркса. Текст решения опубликован в разделе "Заявления".

––––––––

  The proletarian of Georgia and the whole world, representatives of glorious working class of Georgia and the whole world! We congratulate you on an anniversary on May, 5th — with 194th anniversary from the date of a birth of the founder of scientific communism, the greatest thinker in the history of mankind — Karl Marx!

  www.joseph-stalin.net congratulates on this great anniversary of our colleagues all over the world and unique truly revolutionary Bolshevist party of world proletariat - Stalinist-Hoxhaists Communist International — http://ciml.250x.com!

  In connection with today's anniversary Stalinist-Hodxaists Movement of Georgia has decided to base own publishing house of a name of great Karl Marx - SHMG Press. The decision text is published in "Statement" section.