მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციის ავანგარდი – ვებ-გვერდი www.enverhoxha.ru

 

დღეს, 2012 წლის 12 იანვარს, რუსეთის ყველაზე მოწინავე რევოლუციური ვებ-გვერდი – www.enverhoxha.ru – დაარსებიდან 5 წლის იუბილეს ზეიმობს!

კომინტერნის (ს-ხ) საქართველოს სექცია საქართველოს პროლეტარიატის სახელით რევოლუციურ სალამს უგზავნის ჩვენს რუს ამხანაგებს და გულწრფელ აღფრთოვანებას გამოხატავს იმ საქმიანობით, რომელსაც თქვენ ღირსეულად ასრულებთ დაარსების დღიდან, და გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს თქვენს ძნელ გზაზე!

უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში კომინტერნის (ს-ხ) საქართველოს სექცია აქტიურად თანამშრომლობს ვებ-გვერდთან www.enverhoxha.ru.

ამხანაგებო, ამ ხნის მანძილზე ჩვენს შორის დამყარდა ნამდვილი რევოლუციური მეგობრობა, და სწორედ თქვენს მიერ დაწყებული საქმის დახმარებით შევძელით საქართველოში ჩვენი მოძრაობის ორგანიზება. თქვენს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული წიგნები და სხვა მასალები რუსეთისა და მსოფლიო პროლეტარიატს სოციალისტური რევოლუციის ჭეშმარიტი სულისკვეთებით აღავსებს, უჩვენებს პროლეტარიატს ბრძოლის გზას საკუთარი ეკონომიკური და პოლიტიკური გათავისუფლებისკენ დიადი ალბანელი ხალხის მაგალითზე, უდიდესი მარქსისტისა და რევოლუციონერის, ალბანელის ხალხის საყვარელი შვილის, მარქსიზმის მე-5 კლასიკოსის, – ამხანაგ ენვერ ხოჯას – ცხოვრებისა და ბრძოლის მაგალითზე.

მოახლოებული მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციის ფონზე ვებ-გვერდ www.enverhoxha.ru-ს მოღვაწეობა არა მარტო განსაკუთრებულ მსოფლიო მასშტაბს იძენს, არამედ მსოფლიო პროლეტარიატის რევოლუციური ბრძოლის ავანგარდშიც იმყოფება.

რუსეთისა და სხვა ქვეყნების უამრავი რევიზიონისტური და ფსევდორევოლუციური ინტერნეტ-რესურსის ფონზე ვებ-გვერდს www.enverhoxha.ru განუხრელად მაღლა უჭირავს მსოფლიო პროლეტარული რევოლუციის დროშა – მარქსიზმის 5 კლასიკოსის წითელი დროშა!

სტალინურ–ხოჯაისტურმა კომინტერნმა ვებ-გვერდის – www.enverhoxha.ru – საქმიანობას უმაღლესი შეფასება მისცა, რითაც ჩვენ ძალზე ვამაყობთ! ჩვენ ვამაყობთ იმითაც, რომ ჩვენი მცირე წვლილი შეგვაქვს ამ ვებ–გვერდის განვითარებაში. ჩვენთვის და ჩვენი ამხანაგებისთვის მისი საქმიანობა საუკეთესო მაგალითის მომცემია!

 

გაუმარჯოს რუსეთის ყველაზე რევოლუციურ ვებ–გვერდს – www.enverhoxha.ru!

გაუმარჯოს მარქსიზმის 5 კლასიკოსის – მარქსის, ენგელსის, ლენინის, სტალინისა და ენვერ ხოჯას – რევოლუციურ დროშას!

გაუმარჯოს სტალინურ–ხოჯაისტურ კომინტერნს!

გაუმარჯოს ყველა ქვეყნის პროლეტარიატის საერთაშორისო სოლიდარობას!

გაუმარჯოს მსოფლიო სოციალისტურ რევოლუციას!

პროლეტარებო – გააერთიანეთ ყველა ქვეყანა!

 

რევოლუციური მოლოცვით,

კომინტერნის (ს–ხ) საქართველოს სექცია.

 

 

 

Авангард Мировой Социалистической Революции - веб-сайт www.enverhoxha.ru

 

Сегодня, 12 марта 2012 года, самый передовой революционный сайт России - www.enverhoxha.ru - празднует свою 5-летнюю годовщину!

Грузинская секция Коминтерна (с-х) от имени грузинского пролетариата шлет революционный привет Вам - нашим русским товарищам, выражает свое искренее восхищение от той работы, которую Вы с честью ведете со дня основания, и желает Вам новых побед на Вашем трудном пути!

На протяжении последних нескольких лет грузинская секция Коминтерна (с-х) активно сотрудничает с сайтом www.enverhoxha.ru.

Товарищи, за эти годы между нами завязалась по-настоящему революционная дружба, и именно благодаря начатому Вами делу смогли мы организовать наше движение в Грузии. Книги и другие материалы, публикуемые Вами на вашем сайте, несут пролетариату России и всего мира истинный дух социалистической революции, показывают пролетариату путь борьбы за собственное экономическое и политическое освобождение на примере истории Великого Албанского Народа, на примере жизни и борьбы величайшего марксиста и революционера, любимого сына албанского народа, пятого классика Марксизма - товарища Энвера Ходжа!

На фоне приближающиеся Мировой Социалистической Революции деятельность сайта www.enverhoxha.ru не только приобретает особое значение мирового масштаба, но и стоит в авангарде революционный борьбы мирового пролетариата.

На фоне многочисленных ревизионистских и псевдореволюционных интернет-ресурсов России и всего мира сайт www.enverhoxha.ru неизменно высоко держит флаг мировой пролетарской революции - красный флаг 5 Классиков Марксизма!

Сталинско-Ходжаистский Коминтерн дал работе сайта www.enverhoxha.ru высочайшую оценку, чем мы все очень гордимся! Мы гордимся также тем, что вносим свой маленький вклад в его развитии. Для нас и всех наших товарищей его деятельность является одним из лучших примеров для подражания!

 

Да здравствует самый революционный сайт России - www.enverhoxha.ru!

Да здравствует революционное знамя 5 Классиков Марксизма - Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Энвера Ходжа!

Да здравствует Сталинско-Ходжаистский Коминтерн!

Да здравствует международная солидарность пролетариев всех стран!

Да здравствует Мировая Социалистическая Революция!

Пролетарий - объединяйте все страны!

 

С революционным поздравлением,

Грузинская секция Коминтерна (с-х).

 

 

 

 

Vanguard of the World Socialist Revolution - the web-site www.enverhoxha.ru

 

Today, on March 12, 2012, the most advanced revolutionary site of Russia - www.enverhoxha.ru - celebrates the 5-year anniversary!

The Georgian section of Comintern (SH) on behalf of the Georgian proletariat sends revolutionary greeting to you - to our Russian comrades, expresses the sincere admiration from that work which you with honor conduct from the date of the basis, and wishes you new victories on your difficult way!

For the last several years the Georgian section of Comintern (SH) actively cooperates with a web-site www.enverhoxha.ru.

Comrades, for these years between us rather revolutionary friendship was stuck, and exactly thanks to the job begun by you we could organize our movement in Georgia. Books and other materials published by you on your web-site, bear to the proletariat of Russia and the whole world true spirit of a socialist revolution, show to the proletariat a fight way for own economic and political release on an example of history of Great Albanian Nation, on an example of life and fight of the greatest Marxist and the revolutionary, the beloved son of the Albanian people, the 5th Classic of Marxism - comrade Enver Hoxha!

Against a coming nearer World Socialist Revolution activity of a web-site www.enverhoxha.ru not only takes on special significance a world scale, but also costs in vanguard revolutionary fight of the world proletariat.

Against numerous revisionist and pseudorevolutionary Internet resources of Russia and the whole world the web-site www.enverhoxha.ru permanently highly holds a flag of world proletarian revolution - a red flag of 5 Classics of Marxism!

The Stalinist-Hoxhaists Comintern made of site www.enverhoxha.ru work the highest appraisal, than all of us very much are proud! We are proud also of that we make the small contribution in its development. For us and all our comrades its activity is one of the best examples for imitation!

 

Long live the most revolutionary web-site of Russia - www.enverhoxha.ru!

Long live the revolutionary banner of 5 Classics of Marxism - Marx, Engels, Lenin, Stalin and Enver Hoxha!

Long live the Stalinist-Hoxhaists Comintern!

Long live the international solidarity of proletarians of all countries!

Long live the World Socialist Revolution!

World proletarians - unite all the countries!

 

With a revolutionary greetings,

The Georgian section of Comintern (SH).