საქართველოსა და მსოფლიოს პროლეტარებო, საქართველოსა და მსოფლიო მუშათა კლასის ღირსეულო წარმომადგენლებო, გილოცავთ 16 ოქტომბერს — მსოფლიო პროლეტარიატის ბელადის, მარქსიზმის მეხუთე კლასიკოსის, ჩვენი საყვარელი ამხანაგისა და ალბანელი ხალხის დიადი შვილის -— ენვერ ხოჯას — დაბადებიდან 103-ე წლისთავს!

  www.joseph-stalin.net ულოცავს ამ ღირსშესანიშნავ იუბილეს ჩვენს თანამებრძოლებს მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით კი ენვერ ხოჯას ცხოვრებისა და შემოქმედებისადმი მიძღვანილ ჭეშმარიტად პროლეტარულ რუსულ ვებ-გვერდ www.enverhoxha.ru-სა და სტალინურ-ხოჯაისტურ კომუნისტურ ინტერნაციონალს — http://ciml.250x.com!

----------

  Пролетариям Грузии и всего Мира, представителям славного рабочего класса Грузии и всего Мира мы поздравляем с юбилейной датой 16 Октября — со 103-й годовщиной со дня рождения вождя мирового пролетариата, пятого классика Марксизма, нашего любимого товарища и Великого сына албанского народа — Энвера Ходжа.

  www.joseph-stalin.net поздравляет с этой великой годовщиной наших соратников во всем мире, и особенно — посвященному жизни и наследию товарища Энвера Ходжа истинно пролетарскому русскому веб-ресурсу www.enverhoxha.ru, и Сталинско-Ходжаистскому Коммунистическому Интернационалу — http://ciml.250x.com!

----------

  To proletarians of Georgia and the whole world, representatives of famous working class of Georgia and the whole world we congratulate on an anniversary on October, 16th with 103rd anniversary from the date of a birth of the leader of world proletariat, the fifth classic of Marxism, our favourite companion and the Great son of the Albanian people Enver Hoxha.

  www.joseph-stalin.net congratulates on this great anniversary of our colleagues all over the world, and especially devoted to life and a heritage of companion Envera Hodzha to truly proletarian Russian web resource www.enverhoxha.ru, and to Stalinists-Hoxhaists Communist International http://ciml.250x.com!