კომინტერნის (ს-ხ) საქართველოს სექცია Georgian Section of Comintern (SH)

კომინტერნის ისტორია | History of Comintern | История Коминтерна
   

→ მთავარი / Homepage  → მთავარი / Homepage

Karl Marx
at First (I) International

Second (II) International

Third (III) International – Comintern

Cominform

Comintern (SH)

 

 

პირველი ინტერნაციონალი | The First (I) International | Первый (I) Интернационал — 1864-1876


The First International. Vol. 1-3. 1964-1968. Russian.

პირველი ინტერნაციონალი. ტტ. 1-3. რუსულად.

Первый Интернационал. Тт. 1-3. На русском.

ტომი / Vol — 1
download  PDF
6.85 Mb
ტომი / Vol — 2
download  PDF
7.24 Mb
ტომი / Vol — 3
download  PDF
2.63 MbThe general council of the First International. 1974. English.

პირველი ინტერნაციონალის გერენალური საბჭო. 1974. ინგლისურად.

Генеральный совет Первого Интернационала. 1974. На английском.

download  PDF
12.00 Mb

 

 

მეორე ინტერნაციონალი | The Second (II) International | Второй (II) Интернационал — 1889-1914


Lisovskij P. Masks off! II International and the threat of war. 1932. Russian

ლისოვსკი პ. II ინტერნაციონალი და ომის საფრთხე. 1932. რუსულად.

Лисовский П. Маски долой! II Интернационал и угроза войны. 1932. На русском.

download  PDF
6.75 Mb

 

 

მესამე ინტერნაციონალი | The Third (III) International | Третий (III) Интернационал — 1919-1943


Programme of the Communist International. 1929. English.

კომუნისტური ინტერნაციონალის პროგრამა. 1929. ინგლისურად.

Программа Коммунистического Интернационала. 1929. На английском.

download  PDF
1.34 MbProgramme of the Communist International. 1932. Russian.

კომუნისტური ინტერნაციონალის პროგრამა. 1932. რუსულად.

Программа Коммунистического Интернационала. 1932. На русском.

download  PDF
2.09 MbProgramme of the Communist International. 1938. Georgian.

კომუნისტური ინტერნაციონალის პროგრამა. 1938. ქართულად.

Программа Коммунистического Интернационала. 1938. На грузинском.

download  PDF
2.21 MbProgramme of the Communist International. 1938. Yiddish.

კომუნისტური ინტერნაციონალის პროგრამა. 1938. იდიში.

Программа Коммунистического Интернационала. 1938. На идише.

download  PDF
4.21 MbReport of the Executive Committee of the Communist International. 1923. German.

კომუნისტური ინტერნაციონალის აღმასრულებელი კომიტეტის ანგარიში. 1923. გერმანულად.

Отчет Исполнительного коммитета Коммунистического Интернационала. 1923. На немецком.

download  PDF
1.77 MbPonomarev B.N._Communist international. 1954. Chinese vertical. (共产国际. 1954. 中文)

პონომარიოვი ბ.ნ. კომუნისტური ინტერნაციონალი. 1954. ვერტიკალურ ჩინურად.

Пономарев Б.Н. Коммунистический Интернационал. 1954. На китайском вертикальном.

download  PDF
1.41 Mb15 years of the Comintern. 1934. English.

კომინტერნის 15 წელი. 1934. ინგლისურად.

15 лет Коминтерна. 1932. На английском.

download  PDF
0.90 MbThe manifesto of the Moscow international. 1919. English.

მოსკოვის ინტერნაციონალის მანიფესტი. 1919. ინგლისურად.

Манифест московского Интернационала. 1919. На английском.

download  PDF
0.40 MbThe I and II congresses of the Comintern. 1920. German.

კომინტერნის I და II კოგნრესები. 1920. გერმანულად.

I и II конгрессы Коминтерна. 1920. На немецком.

download  PDF
7.80 MbThe II congress of the Comintern. 1921. English.

კომინტერნის II კოგნრესი. 1921. ინგლისურად.

II конгресс Коминтерна. 1921. На английском.

download  PDF
4.60 MbThe II congress of the Comintern. 1920. Russian.

კომინტერნის II კოგნრესი. 1920. რუსულად.

II конгресс Коминтерна. 1920. На русском.

download  PDF
13.40 MbThe II congress of the Comintern. 1921. German.

კომინტერნის II კოგნრესი. 1921. გერმანულად.

II конгресс Коминтерна. 1921. На немецком.

download  PDF
6.23 MbThe III Comintern. 1919-1932. All documents. 1933. Russian.

III კომინტერნი. 1919-1932. ყველა დოკუმენტი. 1933. რუსულად.

III Коминтерн. 1919-1932. Все документы. 1933. На русском.

download  PDF
16.40 MbThe III congress of the Comintern. 1921. German.

კომინტერნის III კოგნრესი. 1921. გერმანულად.

III конгресс Коминтерна. 1921. На немецком.

download  PDF
20.40 MbThe III congress of the Comintern. 1921. English.

კომინტერნის III კოგნრესი. 1921. ინგლისურად.

III конгресс Коминтерна. 1921. На английском.

download  PDF
3.62 MbThe III congress of the Comintern. 1921. French.

კომინტერნის III კოგნრესი. 1921. ფრანგულად.

III конгресс Коминтерна. 1921. На французском.

download  PDF
3.62 MbThe IV congress of the Comintern. 1922. English.

კომინტერნის IV კოგნრესი. 1922. ინგლისურად.

IV конгресс Коминтерна. 1922. На английском.

download  PDF
2.49 Mb

 

 

კომინფორმი | Cominform | Коминформ — 1947-1956


Meeting of the Cominform in 1947-1949. 1998. Russian.

კომინფორმის თათბირები 1947-1949 წლებში. 1998. რუსულად.

Совещания Коминформа в 1947-1949 годах. 1998. На русском.

download  PDF
29.50 Mb

 

 

კომინტერნი (ს-ხ) | Comintern (SH) | Коминтерн (с-х) — 2000-World Communism...

 

 

 

 

 

→ მთავარი / Homepage 

 

→ მთავარი / Homepage

©2011. www.joseph-stalin.net ★ e-mail: joseph-stalin.net@ya.ru