7 ნოემბერი, 2011 / 7 November, 2011 / 7 Ноября 2011г.
 

2011 წლის 7 ნოემბერს შედგა საქართველოს სტალინურ–ხოჯაისტური მოძრაობის საინიციატივო ჯგუფის კრება. კრებამ განიხილა კომინტერნის (ს–ხ) შემოთავაზება, რათა ჩვენი მოძრაობა გამხდარიყო კომინტერნის (ს–ხ) სექცია საქართველოში.
საინიციატივო ჯგუფმა ამ შემოთავაზებას ერთსულოვნად დაუჭირა მხარი და აღნიშნა, რომ იგი საქართველოს სტალინურ–ხოჯაისტური მოძრაობის დიდი საერთაშორისო აღიარებაა.
გადაწყვეტილება გამოქვეყნდა ჩვენს ვებ-გვერდზე, განყოფილებაში „დოკუმენტები“.
გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობა კომინტერნს (ს–ხ).
საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი
კობა კახიძე, 07.11.2011
http://www.joseph-stalin.net
 

 
7 Ноября 2011 года состоялось собрание инициативной группы Сталинско-Ходжайского движения Грузии. На собрании обсуждалось предложение Коминтерна (с-х) о преобразовании Сталинско-Ходжаистского движения Грузии в секцию Коминтерна (с-х) в Грузии.
Инициативная группа единогласно поддержала это предложение и отметила, что он вяляется большие международным признанием Сталинско-Ходжаистского движения Грузии.
Соответствующее решение опубликовано на нашем сайте, в разделе "Документы".
О решении поставили в известность Коминтерн (с-х).
 
Руководитель инициативной группы
Коба Кахидзе, 07.11.2011
http://www.joseph-stalin.net
 
 

 
On November, 7th, 2011 the meeting of initiative group of Stalinists-Hoxhaists Movement of Georgia (SHMG) has taken place. At meeting was discussed the Comintern (SH) offer about transformation of Stalinists-Hoxhaists Movement of Georgia to Comintern (SH) section.
The initiative group has unanimously supported this offer and has noticed that it is a big international recognition of Stalinists-Hoxhaists movement of Georgia.
The corresponding resolution is published on our site, in "Document" section.
On the resolution have informed Comintern (SH).
The head of initiative group
Koba Kakhidze, 11/7/2011
http://www.joseph-stalin.net
<