საქართველოს სტალინურ–ხოჯაისტური მოძრაობის გადაწყვეტილება საკუთარი გამომცემლობის დაარსების შესახებ

 

2012 წლის 5 მაისს შედგა საქართველოს სტალინურ–ხოჯაისტური მოძრაობის წევრთა საერთო კრება.

კრებაზე დაისვა ერთადერთი საკითხი: საკუთარი ელექტრონული გამომცემლობის დაარსება.

მოძრაობის წევრებმა მოისმინეს ამხანაგ კობა კახიძის წინადადება.

კრებამ ერთსულოვნად დაუჭირა მხარი შემოთავაზებულ წინადადებას.

გადაწყდა, რომ გამომცემლობის ძირითადი მიზნები იქნება: საქართველოსა და მსოფლიო პროლეტარიატისთვის დიადი სოციალისტური ლიტერატურის და მსოფლიოს ხალხთა კულტურის შედევრების მიწოდება, ძირითადად თანამედროვე ელექტრონულ ფორმატებში და მთლიანად უფასოდ.

გამომცემლობის დაარსება მიეძღვნა მეცნიერული კომუნიზმის ფუძემდებლის – კარლ მარქსის – დაბადებდან 194 წლის იუბილეს.

გადაწყდა, რომ გამომცემლობას ეწოდოს კარლ მარქსის სახელი.

დამტკიცდა გამომცემლობის სრული სახელი: „კომინტერნის (ს–ხ) საქართველოს სექციის – საქართველოს სტალინურ–ხოჯაისტური მოძრაობის – კარლ მარქსის სახელობის გამომცემლობა“.

დამტკიცდა გამომცელობის აუცილებელი სატიტულო ფურცელი, რომელზეც გამოსახული იქნება მარქსიზმის ხუთი კლასიკოსის პორტრეტების კომინტერნისეული (ს–ხ) მწკრივი.

დამტკიცდა გამომცემლობის ლოგოტიპი – კომინტერნის (ს–ხ) ლოგოტიპზე დატანილი საქართველოს რუკის სილუეტი და წარწერა „საქართველოს სექცია“.

გამომცემლობის ხელმძღვანელობა დაევალა ამხანაგ საშა ენვერაძეს.

კრების გადაწყვეტილება ეცნობა კომინტერნის (ს–ხ) ცენტრალურ კომიტეტსა და მის ამჟამად არსებულ ყველა სექციას, გარდა ამისა, გამოქვეყნდა საქართველოს სტალინურ–ხოჯაისტური მოძრაობის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე.

 

საქართველოს სტალინურ–ხოჯაისტური მოძრაობის ხელმძღვანელი

კობა კახიძე

 

 

 

 

Решение Сталинско-Ходжаистского Движения Грузии об основании собственного издательства

5 Мая 2012 года состоялось общее собрание членов Грузинского Сталинско-Ходжаистского движения.

На собрании был поставлен единственный вопрос: основание собственного издательства.

Члены движения ознакомились с предложением товарища Кобы Кахидзе.

Собрание единогласно поддержало внесенное предложение.

Было решено, что главными целями издательства будут: обеспечение пролетариата Грузии и всего мира великой социалистической литературой, а также другими шедеврами народов мира, преимущественно в электронных форматах и полностью бесплатно.

Основание издательства было приурочено к 194-й годовщине основателя научного коммунизма – Карла Маркса.

Было решено назвать издательство именем Карла Маркса.

Была утверждена полное имя издательства: «Издательство имени Карла Маркса грузинской секции Коминтерна (с-х) – Сталинско-Ходжаистского движения Грузии».

Был утвержден обязательный титульный лист издательства, на которой будет изображен Коминтерновский (с-х) ряд изображений пяти классиков Марксизма.

Был утвержден логотип издательства – изображение Коминтерна (с-х) с нанесением на него карты Грузии и надписи «Грузинская секция».

Руководство издательством было поручено товарищу Саше Енверадзе.

О решение общего собрания было сообщено центральному комитету Коминтерна (с-х) и всем его существующим секциям, кроме того, данное решение было опубликовано на веб-сайте Сталинско-Ходжаистского движения Грузии.

 

Руководитель Сталинско-Ходжаистского движения Грузии

Коба Кахидзе

 

 

 

 

The decision of Stalinist-Hoxhaists Movement of Georgia on the basis of own publishing house

 

On May, 5th, 2012 general meeting of members of the Georgian Stalinist-Hoxhaists Movement has taken place.

At meeting has been brought the unique attention to the question: the basis of own publishing house.

Members of movement have familiarised with the offer be comrade Koba Kakhidze.

The meeting has unanimously supported the made offer.

It has been decided that publishing house overall objectives will be: maintenance of proletariat of Georgia and the whole world proletariat the great socialist literature, and also other masterpieces of World Nations, mainly in electronic formats and is completely free.

The publishing house basis has been dated for 194th anniversary of the founder of scientific communism – Karl Marx.

It has been decided to name publishing house of Karl Marx's name.

Has been confirmed a full name of publishing house: «SHMG Press: Karl Marx Press of the Georgian section of Komintern (SH) – Stalinist-Hoxhaists Movement of Georgia».

The obligatory title page of publishing house on which it will be represented Komintern’s (SH) raw of images of 5 classics of Marxism has been confirmed.

The publishing house logo – the Komintern (SH) image with drawing on it the map of Georgia and an inscription «Georgian section» has been confirmed.

The management of publishing house was entrusted to comrade Sasha Enveradze.

About the general meeting decision has been informed the central committee of Komintern (SH) and to all its existing sections, except that, the given decision has been published on a web site of Stalinist-Hoxhaists Movement of Georgia.

 

The head of Stalinist-Hoxhaists Movement of Georgia

Koba Kakhidze