ძვირფასო ამხანაგებო!

დღეს, 11 აპრილს, ამხანაგ ენვერ ხოჯას გარდაცვალებიდან 28–ე წლისთავი სრულდება.

ეს დღე განასაკუთრებული დღეა მთელი მსოფლიო მუშათა კლასისთვის, ვინაიდან სწორედ ამხანაგ ენვერის ხულმძღვანელობით პატარა სოციალისტურმა ალბანეთმა უჩვენა და დაუმტკიცა მთელ მსოფლიოს, თუ საით უნდა იაროს მან მომავალში და რისთვის უნდა იბრძოლოს მსოფლიო მუშათა კლასმა უკვე დაწყებულ მსოფლიო სოციალისტურ რევოლუციაში. სწორედ ამხანაგმა ენვერმა ამხილა საბჭოთა და ჩინური რევიზიონიზმი და გვიჩვენა მასთან ბრძოლის გზები.

ამხანაგ ენვერ ხოჯას სახელი ყოველი ჩვენგანისთვის არის და იქნება უძვირფასესი სახელი მარქსიზმის მეხუთე კლასიკოსისა, მისი საქმენი კი გახდება მაგალითი შესწავლითვის და გამოყენებისთვის მსოფლიო მუშათა კლასის მიერ წარმოებულ სამართლიან ისტორიულ ბრძოლაში, აგრეთვე, სტალინურ–ხოჯაისტური კომინტერნის თითოეული სექციის ყოველდღიურ რევოლუციურ პრაქტიკასა და ბრძოლაში.

გაუმარჯოს ამხანაგ ენვერ ხოჯას უკვდავ სახელს!

გაუმარჯოს ამხანაგ ენვერ ხოჯას უკვდავ საქმეს!

გაუმარჯოს უდიადეს სახელებს მსოფლიო ისტორიაში – მარქსიზმ–ლენინიზმის ხუთი კლასიკოსის სახელებს!

კომუნისტური სალმით,

კომინტერნის (ს–ხ) საქართველოს სექცია

 

 

Dear comrades!

Сегодня, 11 Апреля, исполняется 28-я годовщина со дня смерти товарища Энвера Ходжа. Это день является для всего мирового рабочего класса особым днем, поскольку именно под руководством товарища Энвера маленькая социалистическая страна Албания показала и доказала всему миру, в каком направлении ему следует идти в будущем и за что мировой рабочий класс должен бороться в уже начавшегося мировой социалистической революции. Именно товарищ Энвер Ходжа разоблачил советский и китайский ревизионизм и указал нам пути борьбы с ним.

Имя товарища Энвера Ходжа для всех нас есть и будет ценнейшим именем пятого классика Марксизма, а его дела станут примером для изучения и применения в справедливой исторической борьбе мирового рабочего класса, в ежедневной революционной практике и борьбе каждой секции сталинско-ходжаистского Коминтерна.

Да здравствует бессмертное имя товарища Энвера Ходжа!

Да здравствует бессмертное дело товарища Энвера Ходжа!

Да здравствуют величайшие имена в мировой истории - имена пяти классиков Марксизма-Ленинизма!

 

С коммунистическим приветом,

Грузинская секция Коминтерна (с-х)

 

Dear comrades!

 

Today, on April 11, the 28th anniversary from the date of death of comrade Enver Hoxha is executed. It is day is for all world working class in the special day as under the direction of comrade Enver the small socialist country - Albania - showed and proved to the whole world, in what direction it should go in the future and for what the world working class should fight in already begun a world socialist revolution. Comrade Enver Hoxha exposed the Soviet and Chinese revisionism and show to us ways of fight against it.

 

The name of comrade Enver Hoxha for all of us is and will be the most valuable name of the fifth classic of Marxism, and its affairs become an example for studying and application in fair historical fight of world working class, in daily revolutionary practice and fight of each section Comintern (SH)..

 

Long live the immortal name of comrade Enver Hoxha!

Long live the immortal work of comrade Enver Hoxha!

Long live the greatest names in world history - names of five classics of Marxism-Leninism!

 

With communistic greetings,

The Georgian Section of Comintern (SH)