ამხანაგი ერნსტ აუსტი
ჩვენ გვსურს მისთვის პატივის მიგება.
იგი სანიმუშო კომუნისტია თითოეული ჩვენგანისთვის.
იგი იყო ჩვენი პარტიის დამაარსებელი, თავმჯდომარე და მასწავლებელი.
იგი იყო გერმანიის რევოლუციური მუშათა კლასის დიადი ხელმძღვანელი.
იგი იყო ჩვენი ამხანაგის – ერნსტ ტელმანის – დიადი საქმის ღირსეული გამგრძელებელი.
იგი იყო საუკეთესო რევოლუციური მებრძოლი გაერთიანებული, დამოუკიდებელი, სოციალისტური გერმანიისთვის.
იგი იყო ამხანაგ ენვერ ხოჯასა და ალბანელი ხალხის საუკეთესო გერმანელი მეგობარი.
იგი იყო მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ–ერთი უდიდესი პროლეტარული ინტერნაციონალისტი.
იგი იბრძოდა მსოლიო პროლეტარიატისა და მსოფლიოს დამონებული და ექსპლუატირებული ხალხების რევოლუციური გათავისუფლებისთვის.
გაუმარჯოს ამხანაგ ერნსტ აუსტის 90-ე წლის იუბილეს!
 
კომინტერნი (ს-ხ). http://ciml.250x.com
კომინტერნის (ს–ხ) სექციები
 

 
Comrade Ernst Aust
 
We want to pay homage to him.
He is our all communist model.
He was the founder, chairman and teacher of our party.
He was a great leader of the revolutionary German working class.
He was the worthy continuer of the great work of our comrade Ernst Thalmann.
He was the best revolutionary fighter for a unified, independent, socialist Germany.
He was the best German friend of comrade of Comrade Enver Hoxha and the Albanian people.
He was one of the greatest proletarian internationalists of the second half of the 20th century.
He fought for the revolutionary liberation of the world proletariat and the oppressed and exploited peoples around the world.
Long live the 90th birthday of comrade Ernst Aust!
 
Comintern (SH). http://ciml.250x.com
Sections of Comintern (SH)
 

 
Товарищ Эрнст Ауст
 
Мы хотим воздать ему должное.
Он - образец коммуниста для всех нас.
Он был основателем, председателем и учителем нашей партии.
Он был великим лидером революционного немецкого рабочего класса.
Он был достойным продолжателем великой работы нашего товарища Эрнста Тэльманна.
Он был лучшим революционным борцом за объединенную, независимую, социалистическую Германию.
Он был лучшим немецким другом товарища Энвера Ходжа и албанского народа.
Он был одним из самых великих пролетарских интернационалистов второй половины 20-ого столетия.
Он боролся за революционное освобождение мирового пролетариата и угнетаемых и эксплуатируемых народов во всем мире.
Да здравствует 90-й день рождения товарища Эрнста Ауста!
 
Коминтерн (с-х). http://ciml.250x.com
Секции Коминтерна (с-х)