1870 წლის 22 აპრილი – 2013 წლის 22 აპრილი

 

დღეს კომინტერნი (ს–ხ) სიამაყით ესალმება ყველა ამხანაგს მთელ მსოფლიოში ამხანაგ ლენინის დაბადებიდან 143–ე წლისთავის გამო.

ამხანაგი ლენინი, მარქსიზმ–ლენინიზმის მესამე ბრწყინვალე კლასიკოსი, იყო პროლეტარული მეცნიერების – მარქსიზმის – გამგრძელებელი და განმავითარებელი ეპოქაში, როდესაც იმპერიალიზმმა თავი იჩინა როგორც კაპიტალიზმის უკანასკნელმა სტადიამ სოციალისტური რევოლუციის წინა პერიოდში.

ამხანაგი ლენინი იყო რუსეთის ბოლშევიკების ხელძღვანელი ცარისტული დესპოტიზმისა და ამ უკანასკნელის მხარდამჭერი მსოფლიო იმპერიალისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომელთა ხელშიც რუსეთის მუშები შებოჭილი იყვნენ ფეოდალური ბატონყმური სამართლით და აუტანელი ექსპლუატაციით მათი გაუმაძღარი კლასობრივი ინტერესების დასაკმაყოფილებლად.

ამხანაგი ლენინი იყო კლასიკოსი, რომელიც ხელძღვანელობდა 1917 წელს დიდი ოქტომრის სოციალისტური რევოლუციის მომზადებას, ორგანიზებასა და გამარჯვებას, რომელმაც გზა გაუხსნა არა მარტო პროლეტარიატის დიქტატურის პირველი სოციალისტური სახელმწიფოს შექმნას (ბოლშევიკური საბჭოთა კავშირი), სადაც მუშებმა, გლეხებმა და ჯარისკაცებმა ძალაუფლება საკუთარ ხელში აიღეს და წარმატებით გაითავისუფლეს თავი ყველანაირი ექსპლუატაციისა და ჩაგვრისაგან და მიზნად დაისახეს არა მარტო უკლასო, სახელმწიფო ინსტიტუტის გარეშე და კერძო კაპიტალის გარეშე არსებული საზოგადოების შექმნა, არამედ სოციალისტური რევოლუციის გამარჯვება გლობალურ მასშტაბშიც. რასაკვირველია, ჩვენ – სტალინისტ–ხოჯაისტები – არასდროს დავივიწყებთ, რომ ოქტომბრის რევოლუცია დასაწყისი იყო მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციისა, რომელიც უნდა გაგრძელდეს და სრული და საბოლოო გამარჯვებით დაგვირგვინდეს!

ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ამხანაგ ლენინს, რომელიც ყველა დროის ერთ–ერთი უდიადესი პროლეტარული ინტერნაციონალისტია, სრული უფლება აქვს, იყოს მსოფლიო პროლეტარებისა და მუშების უდიადეს ხელმძღძვანელთა და მასწავლებელთა შორისაც. ლენინიზმის მხარდაჭერა და დაცვა კერძოდ ნიშნავს მარქსზმ–ლენინიზმ–სტალინიზმ–ხოჯაიზმის მხარდაჭერასა და დაცვას მთლიანობაში.

 

 

April 22, 1870 – April 22, 2013

 

Today, the Comintern (SH) is proud to greet all comrades around the world on occasion of comrade Lenin’s 143th anniversary.

Comrade Lenin, the brilliant 3rd Classic of Marxism-Leninism, was the continuer and developer of the proletarian science of Marxism at an epoch when imperialism affirmed itself as the last stage of capitalism on socialist revolution’s eve.

Comrade Lenin was the leader of Russian Bolshevists in the struggle against Czarist despotism and its world imperialist supporters who condemned oppressed Russian workers to feudal slavagist serfdom and unbearable exploitation in benefit of their greedy class interests.

Comrade Lenin was the Classic who led the direction, preparation, organization and triumph of the 1917 Great October Revolution which opened the path not only towards the establishment of the first socialist state of proletarian dictatorship (Bolshevist Soviet Union), where workers, peasants and soldiers hold power in their hands and were successfully liberating themselves from all kinds of exploitation and oppression towards a classless, stateless and propertyless society, but also towards the victory of socialist revolution at a global scale. Indeed, we Stalinists-Hoxhaists can never forget that October Revolution was the beginning of world socialist revolution which must be continued and completed until its final, total and definitive triumph!

For all reasons, comrade Lenin, who is one of the greatest proletarian internationalists of all times, also undoubtedly deserves to be among the greatest leaders and teachers of world proletarians and workers. To uphold and defend Leninism in particular means to uphold and defend Marxism-Leninism-Stalinism-Hoxhaism as a whole.

 

 

 

22 апреля 1870 года - 22 апреля 2013 года

 

Сегодня, Коминтерн (с-х) горд приветствовать всех товарищей во всем мире по случаю 143-й годовщины товарища Ленина.

Товарищ Ленин, блестящий 3-й Классик марксизма-ленинизма, был продолжателем и разработчиком пролетарской науки – Марксизма - в эпохе, когда империализм проявил себя как последняя стадия капитализма в канун социалистической революции.

Товарищ Ленин был руководителем российских Большевиков в борьбе против царского деспотизма и поддерживающих его мировых империалистов, в руках которых российские рабочие были скованы феодальным крепостническим правом и невыносимой эксплуатацией ради выгоды их алчных классовых интересов.

Товарищ Ленин был Классиком, который руководил подготовку, организацию и победу в 1917 году Великой Октябрьской Революции, которая открыла путь не только созданию первого социалистического государства пролетарской диктатуры (большевистский Советский Союз), где рабочие, крестьяне и солдаты взяли власть в своих руках и успешно освободили себя от всех видов эксплуатации и притеснения с целью создания бесклассового, без государственного и без частнокапиталистического общества, но также и с целью победы социалистической революции в глобальном масштабе. Естественно, мы, Сталинисты-Ходжаисты никогда не можем забыть, что Октябрьская Революция была началом Мировой Социалистической Революции, которая должна быть продолжена и закончена до ее финала, полной и окончательной победы!

Исходя из всего этого, товарищ Ленин, который является одним из самых великих пролетарских интернационалистов всех времен, также несомненно имеет право быть среди самых великих руководителей и учителей мировых пролетариев и рабочих. Поддержать и защитить Ленинизм в частности означают поддерживать и защищать Марксизм-Ленинизм-Сталинизм-Ходжаизм в целом.