სსხმ–ის განცხადება კომინტერნის (ს–ხ) დროშის მიღების გამო

2013 წლის 30 მარტი საქართველოს სტალინურ–ხოჯაისტური მოძრაობისთვის ისტორიულ დღედ იქცა – სწორედ დღეს მოახერხა ჩვენმა მცირერიცხოვანმა სადამძუფნებლო ჯგუფმა შეკრება და კომინტერნის (ს–ხ) მიერ გადმოცემული დროშის მიღება 2011 წლის 7 ნოემბერს ჩვენი მოძრაობის კომინტერნის (ს–ხ) საქართველოს სექციად გარდაქმნიდან ერთი წლის იუბილესთან დაკავშირებით საერთაშორისო რევოლუციურ ბრძოლაში ჩვენს მიერ შეტანილი მოკრძალებული წვლილის გამო.

დღეიდან ჩვენს მიერ მიღებული დროშა ჩვენი მთავარი საბრძოლო სიმბოლო გახდება!

ჩვენ ძალას არ დავიშურებთ, რათა ეს უმაღლესი საბრძოლო ჯილდო მთელი ჩვენი რევოლუციური ბრძოლის ქარტეხილებში გაგვიძღვეს მის საბოლოო გამარჯვებამდე!

ეს დროშა გზას გაგვინათებს ჩვენს სამკვდრო–სასიცოცხლო ბრძოლაში მსოფლიო კაპიტალიზმთან და იმპერიალიზმთან!

ეს დროშა საქართველოს მუშათა კლასს, მსოფლიო პროლეტარიატთან ერთად, მსოფლიო სოციალიზმისა და კომუნიზმისკენ მიმავალ გზას გაუნათებს!

დღეს ჩვენი სადამფუძნებლო ჯგუფი განსაკუთრებული სიამაყით იყო აღვსილი ამ უდიდესი საბრძოლო ჯოლდოს მიღების გამო!

ჩვენ ერთხმად გადავწყვიტეთ, რომ ამ ისტორიული დღიდან მოყოლებული, ჩვენი უდიდესი საბრძოლო ჯილდოს – კომინტერნის (ს–ხ) დროშის – გამოსახულება ჩვენი ვებ–გვერდის www.joseph-stalin.net სატიტულო ნაწილის განუყოფელ ნაწილად გვექცია.

გაუმარჯოს კომინტერნის (ს–ხ) დროშას!
გაუმარჯოს მარქსიზმის ხუთი კლასიკოსის დროშას!
გაუმარჯოს მსოფლიო სტალინურ–ხოჯაისტურ მოძრაობას!
საქართველოს მუშებო, გლეხებო და ჯარისკაცებო – წინ, საქართველოში სოციალისტური რევოლუციის გამარჯვებისკენ!
მსოფლიო მუშებო, გლეხებო და ჯარისკაცებო – წინ, მთელ მსოფლიოში სოციალისტური რევოლუციის გამარჯვებისკენ!

სსხმ–ის სადამფუძნებლო ჯგუფის ხელმძღვანელი,
კობა კახიძე

 

 

Statement of SHMG concerning acceptance of a flag of Comintern (SH)

On March 30, 2013 became in the historical day for Stalinist-Hoxhaists movement of Georgia - exactly today our small constituent group could gather and take the Comintern (SH) flag, transferred to us in day of the first anniversary from the date of entry of our movement into Comintern (SH) in quality of its Georgian section - on November 7, 2011 - for our modest contribution in the world revolutionary struggle.

From now the flag accepted by us becomes our main fighting symbol!

We will apply all our forces to carry by this highest fighting award through all our revolutionary fight up to its victorious end!

This flag will shine our road in deadly fight against world capitalism and imperialism!

This flag will shine to working class of Georgia, together with the world proletariat, the road, going to a world socialism and communism!

Today our constituent group was especially proud of such high award!

We unanimously decided to make form this historical day the image of our high fighting award - the Comintern (SH) flag - an integral part of our website www.joseph-stalin.net.

 

Long live the flag of Comintern (SH)!
Long live the flag of five classics of Marxism!
Long live the World Stalinist-Hoxhaists movement!
Workers, peasants and soldiers of Georgia - forward, to a victory of a socialist revolution in Georgia!
Workers, peasants and soldiers of the whole world - forward, to a victory of a socialist revolution in the world!

Head of the SHMG constituent group,
Koba Kakhidze

 

 

Заявление СХДГ по поводу принятия флага Коминтерна (с-х)

30 Марта 2013 года стал историческим днем для Сталинско-Ходжаистского движения Грузии - именно сегодня наша немногочисленная учредительная группа смогла собраться вместе и принять флаг Коминтерна (с-х), переданный нам в день первой годовщины со дня вхождения нашего движения в Коминтерн (с-х) в кочестве его грузинской секции - 7 Ноября 2011 года - за наш скромный вклад в международной революционной борьбе.

С сегодняшнего дня принятый нами флаг станет нашим главным боевым символом!

Мы приложим все наши силы, чтобы пронести эту высочайшую боевую награду через всю нашу революционную борьбу вплоть до его победоносного завершения!

Этот флаг будет освещать нашу дорогу в смертельной борьбе с мировым капитализмом и империализмом!

Этот флаг будет освещать рабочемуყ классу Грузии, вместе с мировым пролетариатом, дорогу, идущему к мировому социализму и коммунизму!

Сегодня наша учредительная группа была особенно горда такой высокой награды!

Мы единогласно решили с этого исторического дня сделать изображение нашей высокой боевой награды - флага Коминтерна (с-х) - неотъемлемой частью нашего веб-сайта www.joseph-stalin.net.

Да здравствует флаг Коминтерна (с-х)!
Да здравствует флаг пяти классиков Марксизма!
Да здравствует мировое Сталинско-Ходжайстское движение!
Рабочие, крестьяне и солдаты Грузии - вперед, к победе социалистической революции в Грузии!
Рабочие, крестьяне и солдаты всего мира - вперед, к победе социалистической революции во всем мире!

Руководитель учредительной группы СХДГ,
Коба Кахидзе