Georgian version
ალბანეთი, ძველი პატარა ქალაქი გიროკასტრა, 1908 წლის 16 ოქტომბერი…


ეს დღე ისტორიაში შევიდა როგორც მარქსიზმის მეხუთე კლასიკოსის — ჩვენი საყვარელი ბელადისა და ალბანეთისა და მსოფლიო პროლეტარიატის აღიარებული ბელადის, ამხანაგ ენვერ ხოჯას — დაბადების დღე!
ამ დღეს მსოფლიოს ყველა ჭეშმარიტი კომუნისტი აღნიშნავს, როგორც საზეიმო დღეს, რომელსაც ჩვენ გულსა და გონებაში მგზნებარე რევოლუციონერისა და ალბანელი ხალხის უკვდავი ბელადის, ამხანაგ ენვერ ხოჯას,  გმირული ცხოვრების ფურცლები შემოაქვს!
ეს დღე გვახსენებს სოციალიზმის გმირული მშენებლობის პერიოდს ევროპის პატარა ქვეყანაში, რომელიც თითქმის ოთხი ათეული წლის განმავლობაში მარტოდმარტო ებრძოდა იმპერიალიზმსა და მსოფლიო კაპიტალიზმს საკუთარი ჭეშმარიტი ეროვნული თავისუფლებისა და ჭეშმარიტი სამოქალაქო თანასწორუფლებიანობის შესანარჩუნებლად, კაპიტალის უღლისგან, კოლონიური ჩაგვრისგან და რელიგიური ცრურწმენებისგან გასათავისუფლებლად!
ეს დღე მთელი მსოფლიოს ჭეშმარიტ რევოლუციონერებს ახსენებს, თუ როგორ უნდა იბრძოლონ მთავარ მსოფლიო ბოროტებასთან — მსოფლიო კაპიტალთან და მის მიერ შობილ იმპერიალიზმთან!
ეს დღე გვახსენებს, თუ როგორი უნდა იყოს ჭეშმარიტი კომუნისტი და რევოლუციონერი!
ამ დღეს ჩვენ, თანამედროვე კომუნისტები — სტალინისტ–ხოჯაისტები — განსაკუთრებულ სიამაყეს ვგრძნობთ იმის გამო, რომ ოდესღაც დამდეგი მსოფლიო სოციალისტური რევოლუციის ჯარისკაცები გავხდით!
დადგება დრო, როცა ამ დღეს მსოფლიოს ყველა სკოლაში საზეიმო დღედ გამოაცხადებენ, და მომავალი კომუნისტური საზოგადოების ყოველი ჭეშმარიტად თავისუფალი მოქალაქე ამ დღეს სიამაყით მიიმაგრებს პატარა სამკერდე ნიშანს ამხანაგ ენვერ ხოჯას გამოსახულებით, რათა გამოხატოს დამსახურებული პატივისცემა იმ ადამიანისადმი, რომლის იდეები და საქმეები, მარქსის, ენგელსის, ლენინისა და სტალინის უდიადეს იდეებთან და საქმეებთან ერთად, საუკუნეებს გასცილდება!
ახლა კი, სანამ მსოფლიო კაპიტალიზმის აგონიისა და მის მიერ შობილი შიმშილის, სიღატაკისა და სისხლისმღვრელი ომების ისტორიულ პერიოდში ვცხოვრობთ და ვიბრძვით, სწორედ ეს დღე და ჩვენი დიადი მასწავლებლის, მარქსიზმის მეხუთე კლასიკოსის, ამხანაგ ენვერ ხოჯას სახე გვავსებს რევოლუციური სულისკვეთებითა და უშრეტი ძალით მიმდინარე და დამდეგი ბრძოლებისთვის!
იყო დღეს კომუნისტი ნიშნავს იმას, რომ იყო სტალინისტ–ხოჯაისტი!
ნებისმიერი „კომუნისტი“, რომელიც არ აღიარებს და არ იარაღდება სტალინიზმ–ხოჯაიზმის იდეებით, ანუ მარქსიზმით გლობალიზაციის ეპოქაში, ან მემარცხენე გულუბრყვილო ოპორტუნისტია („საბერძნეთის კომუნისტური პარტიისა“ და „რუსეთის ფედერაციის კომუნისტური პარტიის“ კომუნისტების მეთაურობით), ან კიდევ შავი ცბიერი რევიზიონისტი კომუნისტის წითელ ტყავში (ჩინელი, კუბელი ან ჩრდილოკორეელი რევიზიონისტების მეთაურობით)!
და მალე ყველა ოპორტუნისტი და რევიზიონისტი, საბჭოთა ხრუშჩოველი რევიზიონისტების მსგავსად, ისტორიის სანაგვეზე აღმოჩნდება! კაცობრიობა მათ სამუდამოდ დაივიწყებს!
თუმცა კაცობრიობას მარად ეხსომება და პატივს მიაგებს მარქსიზმის ხუთი კლასიკოსის სახელებს!
ისტორიამ განკარგა, რომ 16 ოქტომბერი — ჩვენი დიადი ამხანაგისა და მასწავლებლის, ენვერ ხოჯას, დაბადების დღე — მარად დარჩება კაცობრიობის მეხსიერებაში, დადგება დრო და ამ დღეს მთელ მსოფლიოში დღესასწაულად გამოაცხადებენ!

ამიტომ:
გაუმარჯოს მარქსიზმის დიად მეხუთე კლასიკოსს — ამხანაგ ენვერ ხოჯას!
გაუმარჯოს დიად ალბანელ ხალხს, რომელმაც მსოფლიოს აჩუქა კაცობრიობის ისტორიაში ხუთიდან ერთი უდიადესი გონება!
გაუმარჯოს სტალინურ–ხოჯაისტურ კომინტერნს — მსოფლიო პროლეტარიატის ერთადერთ ჭეშმარიტად რევოლუციურ პარტიას!
ყველა ქვეყნის მუშებო, შემოუერთდით კაცობრიობის ისტორიის უდიადეს მატარებელს — მსოფლიო სოციალისტური რუვოლუციის წითელ ჯავშნოსან მატარებელს, რომლის ლოკომოტივზეც „სტალინიზმ–ხოჯაიზმის“ სახელი სწერია!


Russian version
Албания, старый маленький город Гирокастра, 16 Октября 1908 года
Этот день вошел в историю как день рождения Пятого Классика Марксизма — нашего любимого учителя и признанного вождя албанского и мирового пролетариата, товарища Энвера Ходжа!
Этот день отмечают все настоящие коммунисты в мире, как праздничный день, как день, который привносит в наши умы и сердца страницы героической жизни пламенного революционера и бессмертного вождя албанского пролетариата, товарища Энвера Ходжа!
Этот день заставляет нас вспоминать период героического строительства социализма в маленькой европейской стране, который в течение почти четырех десятилетий в одиночку боролся с империализмом и мировым капитализмом за сохранение своей подлинной национальной свободы и подлинного гражданского равноправия, за освобождение от ига капитала, колониального гнета и религиозного мракобесия!
Этот день напоминает истинным революционерам во всем мире о том, как следует бороться с главным мировым злом — с мировым капиталом и порожденным им империализмом!
Этот день напоминает нам то, каким должен быть истинный коммунист и революционер!
В этот день мы, современные коммунисты — сталинисты-ходжаисты — чувствуем особую гордость за то, что когда-то стали солдатами грядущей Мировой Социалистической Революции!
И именно в этот день мы еще раз клянемся никогда не отступать от однажды избранной пути революционера!
Придет время и это день будут отмечать как праздничный во всех школах мира, и каждый подлинно свободный гражданин будущего коммунистического мирового общества в этот день с гордостью будет прикреплять к груди маленький значок с изображением товарища Энвера Ходжа, как дар заслуженного уважения человеку, идеи и дело которого, наряду с величайшими идеями и делами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, переживут века!
А сейчас, пока мы живем и боремся в исторический период агонии мирового капитализма и порожденного им голода, нищеты и кровопролитных войн, именно этот день и образ нашего великого учителя, пятого Классика Марксизма, товарища Энвера Ходжа, пропитывает нас революционным духом и неисчерпаемой силой для текущих и грядущих битв!
Сегодня быть коммунистом — это значит быть сталинистом-ходжаистом!
Любой "коммунист", не признавший и не вооружившись идеями сталинизма-ходжаизма, то есть Марксизма в эпоху глобализации, является либо левацким простаком-оппортунистом (во главе с оппортунистами из "Коммунистической партии Греции" и "Коммунистической партии Российской Федерации"), либо черным коварным ревизионистом в красной шкуре коммуниста (во главе с китайскими, кубинскими и северокорейскими ревизионистами)!
И скоро все оппортунисты и ревизионист, подобно советским хрущевским ревизионистам, окажутся на свалке истории! Народы мира навсегда забудут о них!
Но народы вечно будут помнить и чтить имена Пяти Классиков Марксизма!
История распорядилась так, что 16 Октября — день рождения нашего великого товарища и учителя Энвера Ходжа — останется в вечной памяти человечества, настанет время и этот день станет праздничным днем во всем мире!

Поэтому:
Да здравствует великий Пятый Классик Марксизма — товарищ Энвера Ходжа!
Да здравствует великий албанский народ, подаривший миру один из пяти величайших умов в истории человечества!
Да здравствует Сталинско-ХоджаистскийКоминтерн — единственная истинно революционная Партия мирового пролетариата!
Рабочие всех стран, присоединяйтесь к величайшему поезду в истории человечества — к красному бронепоезду Мировой Социалистической Революции, на локомотиве которого написано имя "Сталинизм-Ходжаизм"! English version
Albania, the old small town of Gjirokastra, October 16, 1908...

This day went down in history as the birthday of the Fifth Classic of Marxism — our beloved teacher and recognized leader of the Albanian and the world proletariat, Comrade Enver Hoxha!
This day is celebrated by all true communists in the world as a holiday as a day that brings to our minds and hearts the  pages of heroic life ardent revolutionary and immortal leader of the Albanian proletariat, comrade Enver Hoxha!
This day makes us remember the period of heroic construction of socialism in a small European country, which for nearly four decades alone fought against imperialism and world capitalism for the preservation of its genuine national freedom and genuine civil equality for liberation from the yoke of capital, colonial oppression and religious obscurantism!
This day reminds to true revolutionaries all over the world on how to deal with the world's main evil — a world capital and causing them to imperialism!
This day reminds us of something, what should be the true communists and revolutionaries!
On this day, we, the modern communists — Stalinist-Hoxhaists — feel a special pride in the fact that once the soldiers began coming world socialist revolution!
And on this day, we once again vow never to retreat from the once  chosen revolutionary path!
The time will come, and this day will be celebrated as a holiday in all schools of the world, and every truly free citizen of the future communist world society in this day with pride is attached to the breast a little icon of сomrade Enver Hoxha as a gift deserved respect for human, ideas, and whose case along with the greatest ideas and works of Marx, Engels, Lenin and Stalin, endure through the ages!
And now, while we live and struggle in a historical period of agony of world capitalism and emitted them hunger, poverty and bloody wars, this day and the image of our great teacher, , the fifth classic of Marxism — сomrade Enver Hoxha — permeates our revolutionary spirit and inexhaustible force for the current and future battles!
Today, to be a Communist — it means to be a Stalinist-Hoxhaist!
A "Communist", who not recognized and armed with the ideas of Stalinism-Hoxhaism, that is Marxism in the era of globalisation, is a leftist simpleton-opportunist (led by the opportunists of the "Communist Party of Greece" and "Communist Party of the Russian Federation") or black treacherous revisionist under the Communist red skin (led by Chinese, Cuban and North Korean revisionists)!
And soon all opportunists and revisionists, like soviet khrushchev's revisionists, will be on the scrap heap of history! Mankind will forget all about them!
But the mankind will forever remember and honor the names of the five classics of Marxism!
History decreed that October 16 — the birthday of our great comrade and teacher, Enver Hoxha — will remain in eternal memory of mankind, the time will come and that day will be a holiday in the world!

Therefore:
Long live the great Fifth Classic of Marxism — comrade Enver Hoxha!
Long live the great Albanian people, who gave the world one of the five greatest minds in the history of mankind!
Long live the Stalinist-Hoxhaists Communist International — the only truly revolutionary Party of the world proletariat!!
Workers of all countries, join to the greatest train in the history of mankind — to the red armored train of the World Socialist Revolution on which locomotive the name "Stalinism-Hohxhaism" is written!

 

Chinese version
1908年10月16日在阿尔巴尼亚一个古老而很小的城镇吉诺卡斯特…

这一天诞生了在历史上五位著名马克思主义人物的生日-我们最敬爱的老师阿尔巴尼亚无产阶级的领导人恩维尔霍查同志!
这一天是庆祝所有真正的共产党人在世界上一个节日的一天,给我们的精神和心灵的英雄生活热情的革命和无产阶级领导的阿尔巴尼亚带来不朽的篇章,霍 查同 志!
这一天,让我们记住在一个小小的欧洲国家的社会主义建设时期的英雄,这近四十年单独的斗争与帝国主义和资本主义世界的真正的民族的自由和真正的平 等为 从资本主义殖民压迫和宗教蒙昧主义的枷锁中解脱出来的时期!
这一天提醒世界上真正的革命家,在世界上如何处理世界上最主要的邪恶--一个世界的资本,使他们走向帝国主义!
这一天让我们想起了什么,什么应该是真正的共产党人和革命家!
在这一天,我们现代的共产党员,斯大林主义霍查主义者感到特别自豪,一旦士兵开始进入世界社会主义革命!
而在这一天,我们再一次发誓永远不要退却,自从已经选择了革命道路!
日子将到,这一天定为所有学校世界度假,和每一个真实的自由公民未来的共产主义社会在这一天骄傲的附着的在一个偶像的胸脯上,恩维尔霍查同志作为 一个 礼物值得被人类尊重,思想,和其向前与伟大的思想和作品,马克思,恩格斯,列宁,斯大林,永垂不朽
现在,虽然我们生活在一个世界资本主义历史时期的斗争和痛苦时期他们发出的饥饿,贫困和血腥的战争,这一天,我们伟大的教师形象,著名的第五位马 克思 主义霍查同志-渗透我们的革命精神和无穷无尽的动力为当前和未来战斗
今天,是一个共产主义者 — — 它意味着斯大林 霍查主义!
"共产主义者",不承认和武装与斯大林主义 霍查主义思想,这是在全球化时代的马克思主义, 左翼的缺心眼-机会主义者 (为首的"希腊共产党"和"俄罗斯联邦共产党"机会主义者) 或黑心的背信弃义修正主义共产党是披着羊皮的狼(领导着中国、 古巴和朝鲜的修正主义者)!
很快所有的机会主义者和修正主义者,像苏联的赫鲁晓夫修正主义者一样,将在历史的垃圾堆里!人类会忘记他们!
但是,人类将永远铭记和纪念马克思主义第五位著名的马克思主义的名字!
历史注定十月十六日我们伟大的同志和老师的生日,霍查将永恒的留在人类记忆中,那一时刻到来的那一天将是世界的节日!

因 此:

伟大的第五位著名的马克思主义恩维尔霍查同志万岁!

伟大的阿尔巴尼亚人万岁, 给了世界上五个在人类历史上最伟大的思想之一
斯大林霍查主义万岁!

共产国际-世界无产阶级的唯一的真正的革命党万岁!

所有国家的工人,加入到人类历史上最伟大的装甲列车上到装甲列车上战斗是世界社会主义革命,列车头上的名字写“斯大林霍查主义”!German version
Albanien, die alte Kleinstadt Gjirokastra, 16. Oktober 1908 ...

Albanien, die alte Kleinstadt Gjirokastra, 16. Oktober 1908 ...Dieser Tag ging in die Geschichte als der Geburtstag des Fünften Klassikers des Marxismus ein- unseres geliebten Lehrers und anerkannten Führers der albanischen Proletariats und des Weltproletariats, Genosse Enver Hoxha!
Dieser Tag wird von allen wahren Kommunisten in der Welt gefeiert.
Dieser Tag bleibt für immer in unseren Köpfen und Herzen, dem Tag mit dem das heroische Leben dieses feurigen Revolutionärs und unsterblichen Führers des albanischen Proletariats begann, dem Leben des Genosse Enver Hoxha!
Wir erinnern uns an diesem Tag an die Zeit des heldenhaften Aufbaus des Sozialismus in einem kleinen europäischen Land, das fast vier Jahrzehnte lang allein gegen den Imperialismus und Weltkapitalismus für die Erhaltung seiner wahren nationalen Freiheit und waren sozialen Gleichheit, für die Befreiung vom Joch des Kapitals und gegen die koloniale Unterdrückung und den religiösen Obskurantismus gekämpft hat!
An diesem Tag erinnern wir an den wahren Weltrevolutionär, der gegen das weltweite Übel — das Weltkapital und den Weltimperialismus gekämpft hat!
Dieser Tag ist ein Gedenktag für alle wahren Kommunisten und Revolutionäre!
An diesem Tag fühlen wir heutigen Kommunisten — wir Stalinisten-Hoxhaisten — uns besonders stolz auf Grund der Tatsache, dass wir an vorderster Front als Soldaten der kommenden sozialistischen Weltrevolution marschieren!
Und wir schwören an diesem Tag, dass wir von dem von uns eingeschlagenen Weg zur Weltrevolution nicht einen Zentimeter zurückweichen werden!
Die Zeit wird kommen, wo dieser Tag als Feiertag in allen Schulen der Welt begangen wird, wo jeder wirklich freie Mensch der künftigen kommunistischen Weltgesellschaft mit Stolz auf der Brust ein kleines Bild des Genossen Enver Hoxha als Geschenk mit sich tragen wird in Achtung der großen Ideen und Werke von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Enver Hoxha, die durch die Jahrhunderte lebendig bleiben!
Und jetzt, wo wir in einem historischen Zeitraum von Agonie des Weltkapitalismus leben und kämpfen, wo Hunger, Armut und blutige Kriege diese Welt bestimmen, an diesem Tag erheben wir das Banner unseres großen Lehrers, dem fünften Klassiker des Marxismus — Genosse Enver Hoxha.
Unter diesem roten Banner entfalten wir unseren revolutionären Geist und unsere unerschöpfliche Kraft für alle heutigen und künftigen Kämpfe!
Heute ein Kommunist zu sein — das bedeutet, ein Stalinist-Hoxhaist zu sein!
Ein "Kommunist", der sich nicht mit den Ideen des Stalinismus-Hoxhaismus wappnet, also mit dem Marxismus in der Ära der Globalisierung, der ist und bleibt ein "links gerichteter" Einfaltspinsel, ein Opportunist (wie die Opportunisten der "Kommunistischen Partei Griechenlands" und der "Kommunistischen Partei der Russischen Föderation ") oder ein Revisionist, der sich hinter einer kommunistischen roten Fassade verbirgt, wie die chinesischen, kubanischen und nordkoreanischen Revisionisten!
Und schon bald werden alle Opportunisten und Revisionisten, so wie einst die Sowjetrevisionisten unter Chruschtschow, auf dem Müllhaufen der Geschichte landen! Die Menschheit wird sie vergessen!
Aber die Menschheit wird sich immer an die Namen der fünf Klassiker des Marxismus erinnern und diese ehren!
Der 16. Oktober — der Geburtstag unseres großen Genossen und Lehrer, Enver Hoxha — wird ewig im Gedächtnis der Menschheit bleiben.
Es kommt die Zeit, wo dieser Tag zum Feiertag auf der ganzen Welt wird!
 
deshalb:
Es lebe der große Fünfte Klassiker des Marxismus — Genosse Enver Hoxha!
Es lebe das große albanische Volk, das einem der fünf größten Denker in der Geschichte der Menschheit das Leben schenkte!
Es lebe die stalinistisch-hoxhaistische Kommunistischen Internationale — die einzige wirklich revolutionäre Partei des Weltproletariats !!
Proletarier aller Länder, steigt auf den größten Zug in der Geschichte der Menschheit — auf den roten kämpfenden Zug der sozialistischen Weltrevolution, auf die Lokomotive, die mit dem Namen "Stalinismus-Hohxhaism" geschmückt ist!French version

Albanie, l'ancienne petite ville de Gjirokastra, le 16 Octobre, 1908...

Cette journée est entré dans l'histoire comme l'anniversaire du cinquième classique du Marxisme — notre professeur bien-aimé et chef de file reconnu de l'albanais et le prolétariat mondial, le camarade Enver Hoxha!
Cette journée est célébrée par tous les communistes fidèles dans le monde comme un jour férié comme un jour qui apporte à nos esprits et les cœurs les pages de la vie héroïque ardente leader révolutionnaire et immortelle du prolétariat albanaise, camarade Enver Hoxha!
Cette journée nous fait rappeler la période de construction héroïque du socialisme dans un petit pays européen, qui, depuis près de quatre décennies seulement lutté contre l'impérialisme et du capitalisme mondial pour la préservation de sa véritable liberté nationale et une véritable égalité civile pour la libération du joug du capital, oppression coloniale et l'obscurantisme!
Cette journée rappelle de vrais révolutionnaires du monde entier sur la façon de traiter avec le mal principal du monde — une capitale mondiale, et les amenant à l'impérialisme!
Cette journée nous rappelle quelque chose, ce qui devrait être les vrais communistes et révolutionnaires!
En ce jour, nous, les communistes modernes — Staliniens-Hoxhaistes — sent une fierté particulière dans le fait qu'une fois que les soldats ont commencé à venir la révolution socialiste mondiale!
Et ce jour-là, nous nous engageons une fois de plus de ne jamais retirer de la voie révolutionnaire, une fois choisi!
Le temps viendra, et cette journée sera célébrée comme une fête dans toutes les écoles du monde, et chaque citoyen vraiment libre de la future société communiste du monde en ce jour avec fierté est attaché à la poitrine une petite icône du camarade Enver Hoxha un cadeau méritait le respect des droits, des idées, et dont le cas avec les plus grandes idées et les œuvres de Marx, Engels, Lénine et Staline, endurer à travers les âges!
Et maintenant, alors que nous vivons et de la lutte dans une période historique de l'agonie du capitalisme mondial et les émet la faim, la pauvreté et des guerres sanglantes, cette journée et l'image de notre grand maître, le cinquième classique du Marxisme — le camarade Enver Hoxha — imprègne notre esprit révolutionnaire et la force inépuisable pour les combats actuels et futurs!
Aujourd'hui, pour être un communiste — cela signifie d'être un Stalinien-Hoxhaiste!
Un «communiste», qui ne reconnaît pas et armé avec les idées du Stalinisme-Hoxhaïsme, qui est le marxisme dans l'ère de la mondialisation, est un niais opportuniste de gauche (dirigé par les opportunistes du «Parti communiste de Grèce» et «Parti communiste de la Fédération de Russie ") ou noir révisionniste perfide sous la peau rouge communiste (dirigé par révisionnistes chinois, cubains et nord-coréen)!
Et bientôt tous les opportunistes et révisionnistes, comme les révisionnistes de Khrouchtchev soviétique, seront sur le tas de ferraille de l'histoire! L'humanité va oublier tout sur eux!
Mais l'humanité sera toujours rappeler et honorer les noms des cinq classiques du Marxisme!
Histoire décrété que 16 Octobre — l'anniversaire de notre grand camarade et enseignant, Enver Hoxha — restera en mémoire éternelle de l'humanité, le temps viendra et ce jour sera un jour férié dans le monde!

Donc:
Vive le grande cinquième classique du Marxisme — camarade Enver Hoxha!
Vive le grand peuple Albanais, qui a donné au monde l'un des cinq plus grands esprits de l'histoire de l'humanité!
Vive le Komintern Stalinien-Hoxhaiste — le Parti véritablement révolutionnaire du prolétariat du monde !!
Prolétaires de tous les pays, se joignent pour le plus grand train dans l'histoire de l'humanité — de la gare de combat rouge de la révolution socialiste mondiale sur laquelle le nom de locomotive "Stalinisme-Hohxhaisme" est écrit!Portuguese version

Albanie, l'ancienne petite ville de Gjirokastra, le 16 Octobre, 1908 ...

Albanie, l'ancienne petite ville de Gjirokastra, le 16 Octobre, 1908 ... Este dia entrou para a história como o aniversário do Quinto Clássico do Marxismo — o nosso amado professor e líder reconhecido do albanês e do proletariado mundial, o camarada Enver Hoxha!
Este dia é comemorado por todos os verdadeiros comunistas no mundo como um feriado como um dia que traz às nossas mentes e corações das páginas da vida heróica líder revolucionário e imortal ardente do proletariado albanês, camarada Enver Hoxha!
Este dia nos faz lembrar o período de construção heróica do socialismo em um pequeno país europeu, que por quase quatro décadas só lutou contra o imperialismo e o capitalismo mundial para a preservação de sua verdadeira liberdade nacional e genuína igualdade civil para a libertação do jugo do capital, opressão colonial e obscurantismo!
Este dia lembra a verdadeiros revolucionários em todo o mundo sobre como lidar com o mal principal do mundo — a capital mundial e levando-os ao imperialismo!
Este dia nos lembra de algo, quais devem ser os verdadeiros comunistas e revolucionários!
Neste dia, nós, os comunistas modernos — Estalinistas-Hoxhaistas — sentimos um orgulho especial no fato de que uma vez que os soldados começaram a vir revolução socialista mundial!
E neste dia, mais uma vez voto de nunca se afastar do caminho revolucionário uma vez escolhido!
O tempo virá, e este dia será celebrado como um feriado em todas as escolas do mundo, e todos os cidadãos verdadeiramente livres da futura sociedade comunista mundial neste dia com orgulho é anexado ao peito um pequeno ícone do camarada Enver Hoxha como um presente merecido respeito pelos humanos, ideias, e cujo caso juntamente com as maiores ideias e obras de Marx, Engels, Lenine e Estaline, suportar através dos tempos!
E agora, enquanto vivemos e luta em um período histórico de agonia do capitalismo mundial e eles emitida a fome, a pobreza e as guerras sangrentas, neste dia e à imagem do nosso grande mestre, o quinto clássico do marxismo — o camarada Enver Hoxha — permeia nossa espírito revolucionário e força inesgotável para as batalhas atuais e futuras!
Hoje, para ser um comunista — que significa ser um Estalinista-Hoxhaista!
A "comunista", que não é reconhecido e armado com as ideias do Estalinismo-Hoxhaismo, que é o marxismo na era da globalização, é um simplório-oportunista de esquerda (liderada pelos oportunistas do "Partido Comunista da Grécia" e "Partido Comunista da Federação Russa ") ou revisionista traiçoeiro preto sob a pele vermelha comunista (liderado por revisionistas chineses, cubanos e norte-coreanos)!
E logo todos os oportunistas e revisionistas, como revisionistas de Khrushchev soviético, será na pilha de sucata da história! A humanidade vai esquecer tudo sobre eles!
Mas a humanidade para sempre recordar e honrar os nomes dos cinco clássicos do marxismo!
História decretou que 16 de Outubro — o aniversário do nosso grande camarada e professor, Enver Hoxha — permanecerá na memória eterna da humanidade, o tempo virá e que dia será um feriado no mundo!

Portanto:
Viva o grande quinto clássico do Marxismo — o camarada Enver Hoxha!
Viva o grande povo Albanês, que deu ao mundo uma das cinco maiores mentes da história da humanidade!
Viva a Internacional Comunista Estalinista-Hoxhaista — o Partido único verdadeiramente revolucionária do proletariado mundial!!
Proletários de todos os países, junte-se à maior trem na história da humanidade — para o trem de combate vermelho da revolução socialista mundial em que locomotiva o nome de "Estalinismo-Hohxhaismo" está escrito!Spanish version

Albânia, a pequena e antiga vila de Gjirokastra, 16 de Outubro de 1908...

Este dia entrou para a história como o aniversário do Quinto Clássico do Marxismo — o nosso amado professor e líder reconhecido do albanês e do proletariado mundial, o camarada Enver Hoxha!
Este dia é comemorado por todos os verdadeiros comunistas no mundo como um feriado como um dia que traz às nossas mentes e corações das páginas da vida heróica líder revolucionário e imortal ardente do proletariado albanês, camarada Enver Hoxha!
Este dia nos faz lembrar o período de construção heróica do socialismo em um pequeno país europeu, que por quase quatro décadas só lutou contra o imperialismo e o capitalismo mundial para a preservação de sua verdadeira liberdade nacional e genuína igualdade civil para a libertação do jugo do capital, opressão colonial e obscurantismo!
Este dia lembra a verdadeiros revolucionários em todo o mundo sobre como lidar com o mal principal do mundo — a capital mundial e levando-os ao imperialismo!
Este dia nos lembra de algo, quais devem ser os verdadeiros comunistas e revolucionários!
Neste dia, nós, os comunistas modernos — Estalinistas-Hoxhaistas — sentimos um orgulho especial no fato de que uma vez que os soldados começaram a vir revolução socialista mundial!
E neste dia, mais uma vez voto de nunca se afastar do caminho revolucionário uma vez escolhido!
O tempo virá, e este dia será celebrado como um feriado em todas as escolas do mundo, e todos os cidadãos verdadeiramente livres da futura sociedade comunista mundial neste dia com orgulho é anexado ao peito um pequeno ícone do camarada Enver Hoxha como um presente merecido respeito pelos humanos, ideias, e cujo caso juntamente com as maiores ideias e obras de Marx, Engels, Lenine e Estaline, suportar através dos tempos!
E agora, enquanto vivemos e luta em um período histórico de agonia do capitalismo mundial e eles emitida a fome, a pobreza e as guerras sangrentas, neste dia e à imagem do nosso grande mestre, o quinto clássico do marxismo — o camarada Enver Hoxha — permeia nossa espírito revolucionário e força inesgotável para as batalhas atuais e futuras!
Hoje, para ser um comunista — que significa ser um Estalinista-Hoxhaista!
A "comunista", que não é reconhecido e armado com as ideias do Estalinismo-Hoxhaismo, que é o marxismo na era da globalização, é um simplório-oportunista de esquerda (liderada pelos oportunistas do "Partido Comunista da Grécia" e "Partido Comunista da Federação Russa ") ou revisionista traiçoeiro preto sob a pele vermelha comunista (liderado por revisionistas chineses, cubanos e norte-coreanos)!
E logo todos os oportunistas e revisionistas, como revisionistas de Khrushchev soviético, será na pilha de sucata da história! A humanidade vai esquecer tudo sobre eles!
Mas a humanidade para sempre recordar e honrar os nomes dos cinco clássicos do marxismo!
História decretou que 16 de Outubro — o aniversário do nosso grande camarada e professor, Enver Hoxha — permanecerá na memória eterna da humanidade, o tempo virá e que dia será um feriado no mundo!

Portanto:
Viva o grande quinto clássico do Marxismo — o camarada Enver Hoxha!
Viva o grande povo Albanês, que deu ao mundo uma das cinco maiores mentes da história da humanidade!
Viva a Internacional Comunista Estalinista-Hoxhaista — o Partido único verdadeiramente revolucionária do proletariado mundial!!
Proletários de todos os países, junte-se à maior trem na história da humanidade — para o trem de combate vermelho da revolução socialista mundial em que locomotiva o nome de "Estalinismo-Hohxhaismo" está escrito!